דף נופל

רב טוראי
שלמה לנצקרון

בן ביאטריס ואברהם

נפל ביום כ"ד בטבת תשכ"ח (25.01.1968)
בן 30 בנופלו

חיל רפואה

מקום מנוחתו
בית העלמין שדה יעקבכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page