דף נופל

רב טוראי
יצחק (איציק) ז'יטלני

בן מירקה ושמואל

נפל ביום י"א בכסלו תשכ"ח (12.12.1967)
בן 23 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page