דף נופל

רב טוראי
אליעזר (לוזי) שרוני

בן יהודית ומיכאל

נפל ביום כ"ט בטבת תשכ"ח (30.01.1968)
בן 21 בנופלו

חיל ים
לא נודע מקום קבורתו
אבן לזכר הוצבה
בבית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page