דף נופל

סגן
ברוך (ברי) שיין

בן נחמה ופרץ

נפל ביום ט' בטבת תשכ"ח (10.01.1968)
בן ½28 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין שרידכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page