דף נופל

סמל
ישראל ארליכמן

בן סימה ויונה

נפל ביום כ"א באדר תשכ"ח (21.03.1968)
בן 20 בנופלו

חיל שריון
לא נודע מקום קבורתו
אבן לזכר הוצבה
בבית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page