דף נופל

סגן
דן (דני) פלד

בן מרים וסנדר

נפל ביום ח' בסיון תשכ"ח (04.06.1968)
בן 21 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין שרידכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page