דף נופל

טוראי
זיוה נתן

בת מייטה ויהונתן

נפלה ביום י"ג באדר ב' תש"ח (24.03.1948)
בת 19 בנופלה

חיל רגלים

מקום מנוחתה
בית העלמין גבתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page