דף נופל

סגן
טובה (טובה'לה) חיבובסקי

בת חיה ויוסף

נפלה ביום א' בשבט תשכ"ד (15.01.1964)
בת 22 בנופלה

חיל כללי

מקום מנוחתה
בית העלמין הצבאי רחובותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page