דף נופל

טוראי
יהודה ז"ק

בן פרידה ויצחק

נפל ביום ח' באייר תש"ח (17.05.1948)
בן 22 בנופלו

חיל כללי

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נחלת יצחקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page