דף נופל

רב טוראי
חיים קופרצין

בן רבקה ושלמה

נפל ביום כ"ט בתשרי תשי"ז (04.10.1956)
בן 20 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי חיפהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page