דף נופל

סגן
חיים פריד (שדה)

בן ז'נט ואורי

נפל ביום י"ח בשבט תשכ"ט (06.02.1969)
בן 21 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין דברתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page