דף נופל

סמל
עודד (דדה) לוין

בן שושנה ואליעזר

נפל ביום כ"ו בסיון תשכ"ט (12.06.1969)
בן 35 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי חיפהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page