דף נופל

סגן
דניאל ברמן

בן פנקה ואריה

נפל ביום ט"ו באלול תשכ"ח (08.09.1968)
בן 22 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין גתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page