דף נופל

סגן
עודד שכנאי

בן הדסה ומשה

נפל ביום י' באלול תשכ"ט (24.08.1969)
בן 25 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין יפעתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page