דף נופל

רב סמל
עודד ניר

בן גילה ואסף

נפל ביום כ"ה באלול תשכ"ט (08.09.1969)
בן 25 בנופלו

חיל ים

מקום מנוחתו
בית העלמין אילת השחרכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page