דף נופל

סמל
יוסף (יוסי) מילוא

בן יטקה ומשה

נפל ביום כ"ו באייר תשכ"ז (05.06.1967)
בן 20 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין מרחביהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page