דף נופל

שוטר
יעקב ברוך

בן לאה ואליהו

נפל ביום כ"ט בשבט תשי"ח (19.02.1958)
בן 27 בנופלו

משטרת ישראל

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי חיפהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page