דף נופל

סמל
אליעזר (אלי) שפירא

בן רבקה ומשה

נפל ביום כ"ד בחשון תש"ל (05.11.1969)
בן 21 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) כפר יהושעכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page