דף נופל

טוראי
פנחס נירי (ויזן)

בן שולמית ואריה

נפל ביום ב' באייר תש"ח (11.05.1948)
בן 19 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית ענביםכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page