דף נופל

רב סרן
אפרים אשכנזי

בן פנינה ומשה

נפל ביום ו' בטבת תש"ל (15.12.1969)
בן ½31 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין מרחביהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page