דף נופל

טוראי
יאיר (יאירקה) עמי-חי

בן הניה ויחיאל

נפל ביום ג' בשבט תש"ח (14.01.1948)
בן 21 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נחלת יצחקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page