דף נופל

רב טוראי
נפתלי (תוליק) מקובסקי

בן בלהה ויצחק

נפל ביום כ"ג באייר תש"ח (01.06.1948)
בן ½20 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין רשפוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page