דף נופל

טוראי
לוטי רוזנבאוםנפלה ביום כ"ט בשבט תש"ט (28.02.1949)
בת 44 בנופלה

ההגנה

מקום מנוחתה
בית העלמין רמת הכובשכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page