דף נופל

טוראי
אברהם גולדנפל ביום ו' בתמוז תש"ה (17.06.1945)
בן 23 בנופלו

בריגדה

מקום מנוחתו
בית העלמין איטליה-רוונהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page