דף נופל

סמל
יצחק גולדמן

בן שמואל

נפל ביום ב' באייר תש"א (29.04.1941)


בריגדה
לא נודע מקום קבורתו
אבן לזכר הוצבה
בבית העלמין יוון-אתונהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page