דף נופל

טוראי
אליהו הכהן

בן רחל ואליקים

נפל ביום ב' באייר תרע"ו (05.05.1916)
בן 36 בנופלו

מתנדבי ארץ ישראל

מקום מנוחתו
בית העלמין הר הזיתיםכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page