דף נופל

טוראי
אהרון הרשלר

בן חנה ויוסף

נפל ביום ו' בטבת תרל"ג (05.01.1873)
בן 23 בנופלו

מחתרות

מקום מנוחתו
בית העלמין הר הזיתיםכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page