דף נופל

טוראי
יואש זולר

בן דינה ויואל

נפל ביום י"ד באב תרצ"ו (02.08.1936)


השומר

מקום מנוחתו
בית העלמין שייך אברקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page