דף נופל

טוראי
אלכסנדר זייד

בן רבקה ויצחק

נפל ביום י"ב בתמוז תרצ"ח (11.07.1938)
בן 52 בנופלו

השומר

מקום מנוחתו
בית העלמין גבעת זיידכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page