דף נופל

טוראי
לאה שרשבסקי ליפשיץ

בת אלטה ושמואל

נפלה ביום ב' בשבט תש"ד (27.01.1944)
בת 33 בנופלה

ההגנה

מקום מנוחתה
בית העלמין מעוז חייםכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page