דף נופל

טוראי
יצחק מגדל

בן נחה ואברהם

נפל ביום ה' בכסלו תרצ"ח (09.11.1937)
בן 26 בנופלו

ההגנה

מקום מנוחתו
בית העלמין קרית ענביםכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page