דף נופל

טוראי
משה פולקנפל ביום כ"ו בטבת תרצ"ט (17.01.1939)
בן 50 בנופלו

ההגנה

מקום מנוחתו
בית העלמין חיפה-סמירכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page