דף נופל

טוראי
אייזיק צינדר

בן לאה ושמואל

נפל ביום ב' באייר תרפ"ז (04.05.1927)
בן 49 בנופלו

השומר

מקום מנוחתו
בית העלמין אילניהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page