דף נופל


משה שטינברג

בן זלדה ויעקב

נפל ביום כ"ז בניסן תש"ג (01.05.1943)
בן 22 בנופלו

בריגדה
לא נודע מקום קבורתו
אבן לזכר הוצבה
בבית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page