דף נופל

טוראי
רם (רחמים) מזרחי

בן רינה ואהרן

נפל ביום א' בתמוז תשמ"ב (22.06.1982)
בן 20 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page