דף נופל

סמל ראשון
שלמה אהרון

בן שיינה וצבי

נפל ביום כ"ה בחשון תשמ"ג (11.11.1982)
בן 48 בנופלו

משמר הגבול

מקום מנוחתו
בית העלמין ציפוריכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page