דף נופל

טוראי
יחזקאל חורש

בן פרידה ואליהו

נפל ביום כ"ה בחשון תשמ"ג (11.11.1982)
בן 39 בנופלו

שירות בטחון כללי

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page