דף נופל


שלמה שלו

בן בודיה וזאב

נפטר לאחר השירות
כ"ג באייר תשמ"ב (16.05.1982)
מקום מנוחתו
בית העלמין נגבהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page