דף נופל

רב טוראי
שי דגני

בן טובה ויאיר

נפל ביום ה' באדר תשמ"ג (18.02.1983)
בן 20 בנופלו

חיל ים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי חיפהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page