דף נופל

טוראי
רונן בורנשטיין

בן נירה וראובן

נפל ביום כ"ט בשבט תשמ"ג (11.02.1983)
בן 19 בנופלו

חיל תותחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין דפנהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page