דף נופל

סגן
עובד ברניץ

בן סימה ויצחק

נפל ביום ל' בניסן תשמ"ג (12.04.1983)
בן 22 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רחובותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page