דף נופל

סמל
אריה (אריק) חיימוביץ

בן מרים ויצחק

נפל ביום י' באייר תשמ"ג (23.04.1983)
בן 32 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page