דף נופל

סמל
משה אדלשטיין

בן פרידה ושלמה

נפל ביום כ"ז בסיון תשמ"ג (08.06.1983)
בן 31 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין רמת דודכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page