דף נופל

סמל
אפרים (אפי) חזן

בן רוחמה ונחום

נפל ביום כ"ט בסיון תשמ"ג (10.06.1983)
בן 24 בנופלו

חיל לוגיסטיקה

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) כפר אוריהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page