דף נופל

רב סרן
יובל שמי

בן רות ואהרן

נפל ביום ט"ו באלול תשמ"ד (12.09.1984)
בן 31 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) בית השיטהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page