דף נופל

סמל
דוד (דודיק) מנוס

בן גרציה ויששכר

נפל ביום י"ב בחשון תשמ"ה (07.11.1984)
בן 20 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי פתח תקוהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page