דף נופל

טוראי
ציון פרדסה

בן מרים ומנשה

נפל ביום י"ד בשבט תשמ"ה (05.02.1985)
בן 19 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי חולוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page