דף נופל

טוראי
דניאל מושיץ

בן חנה ומשה

נפל ביום י"ט באדר תשמ"ה (12.03.1985)
בן 21 בנופלו

חטיבת גבעתי

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page