דף נופל


דוד שטאובר

בן שושנה ופנחס

נפטר לאחר השירות
כ"ו בטבת תשמ"ו (07.01.1986)
מקום מנוחתו
בית העלמין קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page