דף נופל

רב טוראי
ליאור ריינגולד

בן עליזה ודן

נפל ביום י"ג בטבת תשמ"ח (03.01.1988)
בן ½20 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי ראשון לציוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page